22692_29131.jpg
22692_29131.jpg

Thạch Đầu Hồn PRC/EPUB/PDF

Ebook Thạch Đầu Hồn đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Thạch Đầu Hồn với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

“… Đêm hôm đó, yên vương nằm trong quân trướng, treo thanh bội kiếm ở trướ màn, chợt thấy tiếng kiếm kêu văng vẳng, rời các dây cung cũng đều có tiếng kêu theo, nhường như hoạ ứng với nhau. Kế đó các gươm giáo dựng treo ở ngoài, thấy đều phun ra ánh sáng như hòn lửa đỏ và đều có tiếng khua động leng keng, tuôn ra muôn hàng gió lạnh. Quân sĩ thấy vậy, ai nấy đều sởn tóc gai người, nhìn nhau kinh sợ. Riêng phần Yên vương lấy làm mừng rỡ, bảo con là Cao Hú rằng.

– Đó tức là điềm thắng trận, con nên gắng sức phen này.

Sáng hôm sau, quân mã no nê chỉnh đốn. Yên vương đem ra giàn thành thế trận để đợi bên kia.

Tiên đội tiên phong bên kia là Bình An và Cồ Năng dẫn ba vạn tinh binh đến trước. Yên vương trông thế, thân ra cửa trận, ngồi trên mình ngựa, gọi ta lên rằng.

– Thằng nhãi Bình An kia! Ngươi đã có phen theo ta ra trận, lạ gì cái cách dựng binh của ta, nay ngươi còn đem đến đó chịu chết hay sao

Bình An tức giận, chẳng nói chẳng rằng, múa thanh đại đao xông lên một tiếng, cầm cây xà mâu chạy ra đón đánh Bình An. Hai tướng đánh nhau hơn 50 hiệp, không ngã được thua. Cầu phúc thấy vậy vỗ ngựa sấn ra định giúp Trương Ngọc. Bên kia Cồ Năng cũng vọt ra đánh giúp Bình An. Yên vương lại sai Kiên kỵ là Hoa Tu và Phiên kỵ là Cốc Roãn cùng ra hợp sức là Cồ Chi Nhi và Điều Nhi xông ra quát to lên rằng:

– Quân phản nghịch! Chúng bay có biết cha con ta chăng?

Nói đoạn hai viên tiểu tướng sấn ra đối địch với Hoa Tu, Cốc Roãn, đôi bên một cặp, xong xong đánh nhau giữa mặt sa trường…”.

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Thạch Đầu Hồn Miễn Phí, Tải Sách Thạch Đầu Hồn, Đọc Ebook Thạch Đầu Hồn Online, Ebook Thạch Đầu Hồn Cho Điện Thoại, Tải Ebook Thạch Đầu Hồn Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Thạch Đầu Hồn Cho Android - Iphone - IOS, Download Thạch Đầu Hồn Free Ebook, Xem Sách Thạch Đầu Hồn Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start