1

Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam PRC/EPUB/PDF

Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam – Hướng Dẫn Tổ Chức Hoạt Động Của Hội Đồng Tư Vấn, Ban Tư Vấn, Cộng Tác Viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cấp Tỉnh, Cấp Huyện Và Cấp Xã

Vừa qua, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều văn bản quy định về vai trò, vị trí, quyền và
trách nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam; quy chế giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể
chính trị – xã hội. Cụ thể như: Hướng dẫn 94/HD-MTTW-BTT ngày 30-11-2017 Tổ chức và hoạt động của Hội đồng tư vấn, Ban tư
vấn, cộng tác viên Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Hướng dẫn 95/HD-MTTW-BTT ngày 30-11-2017
Thực hiện kiện toàn các chức danh trong Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp tỉnh, cấp huyện và cấp xã; Quy định số 124-QĐ/TW
ngày 02-02-2018 Về giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng,
rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên; Nghị quyết số 24/NQ-MTTW-UBngày 22-01-2018 Ban
hành Chương trình hành động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí giai đoạn
2018 – 2020;…

Nhằm giúp cơ quan, đơn vị hành chính, đoàn thể chính trị – xã hội và cá nhân quan tâm đến vai trò, vị trí, quyền và trách
nhiệm của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam cùng những quy định mới nêu trên, TRUNG TÂM SÁCH PHÁP LUẬT liên kết với Nhà xuất bản
Lao Động xuất bản cuốn sách:

SỔ TAY CÔNG TÁC MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM – HƯỚNG DẪN TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TƯ VẤN, BAN TƯ VẤN, CỘNG TÁC VIÊN ỦY
BAN MẶT TRẬN TỔ QUỐC VIỆT NAM CẤP TỈNH, CẤP HUYỆN VÀ CẤP XÃ.

Nội Dung Cuốn Sách Gồm Các Phần Chính Sau Đây:

Phần Thứ Nhất: Luật Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Phần Thứ Hai: Điều Lệ Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Phần Thứ Ba: Hướng Dẫn Tổ Chức Và Hoạt Động Của Hội Đồng Tư Vấn, Ban Tư Vấn, Cộng Tác Viên Ủy Ban Mặt Trận Tổ Quốc Việt
Nam Cấp Tỉnh, Cấp Huyện, Cấp Xã

Phần Thứ Tư: Quy Chế Giám Sát, Phản Biện Xã Hội Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Và Các Đoàn Thể Chính Trị – Xã Hội

Phần Thứ Năm: Chỉ Đạo, Phối Hợp Trong Công Tác Phòng Chống Tham Nhũng Của Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Phần Thứ Sáu: Chế Độ Hỗ Trợ Sinh Hoạt Phí, Quản Lý, Sử Dụng Và Quyết Toán Kinh Phí Bảo Đảm Hoạt Động Của Mặt Trận Tổ Quốc
Việt Nam

Phần Thứ Bảy: Quy Chế Bình Xét Thi Đua Của Khối Thi Đua Các Bộ, Ban, Ngành, Mặt Trận Tổ Quốc

Phần Thứ Tám: Quy Định Về Công Tác Đảng, Công Tác Cán Bộ Trong Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam

Phần Thứ Chín: Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Với Công Tác Tuyên Giáo & Quy Định Tiếp Công Dân, Quy Chế Phối Hợp Hoạt Động

Phần Thứ Mười: Pháp Lệnh Ưu Đãi Người Có Công Với Cách Mạng & Quy Định Mức Trợ Cấp, Phụ Cấp Ưu Đãi


Download Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Miễn Phí, Tải Sách Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam, Đọc Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Online, Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cho Điện Thoại, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Cho Android - Iphone - IOS, Download Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Free Ebook, Xem Sách Sổ Tay Công Tác Mặt Trận Tổ Quốc Việt Nam Trực Tuyến Online...