Phật Học Phổ Thông Toàn Tập PRC/EPUB/PDF

Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Phật Học Phổ Thông Toàn Tập với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

KHÓA I

Lời nói đầu

1. Đạo Phật

2.  Lược sử Đức Phật    Thích Ca Mâu Ni (từ giáng sanh đến thành đạo)

3. Lược sử Đức Phật Thích ca Mâu Ni (từ Thành đạo đến  Niết-bàn)

4. Quy y Tam Bảo

5.  Sám hối

6. Thờ Phật, lạy Phật, cúng Phật

7.  Tụng knh, tri chúm niệm Phật

8. Ăn chay

9. Bát quan trai giới

KHÓA II

Bài thứ :

1.     Bổn phận của Phật tử tại gia

2.     Vu lan Bồn

3.     Vô thường

4.     Thiểu dục và Tri túc

5.     Nhân quả

6.     Luân hồi

7.     Thập Thiện nghiệp

8.     Tứ nhiếp pháp

9.     Lục hòa

10.   Tịnh độ

11.    Lược sử Đức Phật A-di-đà và 48 Đại nguyện

KHÓA III

1.     Khái niệm tổng quát về Tứ Diệu Đế

2.     Khổ Đế

3.     Tập Đế

4.     Tập đế (tiếp theo)

5.     Diệt Đế

6.     Đạo Đế (Từ niệm cũ)

7.     Đạo Đế (Tứ chánh Cần)

8.     Đạo Đế ( Tứ Như-Ý túc)

9.     Đạo Đế (Ngũ căn-ngũ lực)

10.    Đạo Đế ( Bát Chánh đạo)

KHÓA IV

Lời chỉ dẫn tổng quát

1.     Quán sổ tức

2.     Quán bất tịnh

3.     Quán từ bi

4.     Quán nhân duyên

5.     Quán giới phân biệt

6.     Lục độ (Bố thí Ba-la-mật)

7.     Lục độ (Tinh tấn Ba-la-mật)

8.     Lục độ (Thiền định Ba-la-mật)

9.   Bốn môn tâm vô lượng

10.   Ngũ minh.

KHÓA V

Bài Thứ nhứt : Lịch sử Phật giáo Ấn Ðộ

Bài Thứ  hai  : Lịch sử Phật giáo Trung Hoa

Bài thứ ba: Lịch sử Phật giáo Việt Nam (từ lúc du nhập đến hết đời Lý)

Bài thứ tư: Lịch sử Phật giáo Việt Nam ( từ nhà Trần đến các vị vua đầu nhà Nguyễn)

Bài Thứ năm: Phong trào chấn hưng Phật giáo trên thế giới và Việt Nam cận đại

Bài Thứ  sáu:  Mười tông phái ở Trung Hoa: Luật tông – Tịnh độ tông – Thiền tông

Bài Thứ 7: Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Pháp-tướng tông – Mật tông – Thiên-thai tông

Bài Thứ 8: Mười tông phái ở Trung Hoa (Tiếp theo): Hoa nghiêm tông – Tam luận tông – Câu-xá tông – Thành thật tông

Bài Thứ 9: Vũ- trụ-quan Phật Giáo

Bài Thứ 10:  Nhân-sinh quan Phật Giáo

KHÓA VI –VII: Đại cương kinh Lăng Nghiêm

Bài thứ nhất

A.- PHẦN DUYÊN KHỞI

B.- PHẦN CHÁNH ĐỀ

I.- Nguyên nhơn Phật nói kinh

II.- A Nan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ nhất.

III.- Phần lược giải:

1. Định danh và giải nghĩa tên kinh.

2. Nội dung kinh Lăng Nghiêm

Bài Thứ Hai: BẢY ĐOẠN PHẬT HỎI VỀ TÂM

Bài Thứ Ba: Anan cầu Phật dạy phương pháp tu hành, lần thứ hai

Bài Thứ Tư: A-Nan cầu Phật chỉ cái “điên đảo”

Bài Thứ Năm: A-Nan nghi: nếu “cái thấy” là mình, thì tâm này là ai?

Bài Thứ Sáu: A-nan không hiểu hỏi Phật

Bài Thứ Bảy: Hư không từ chơn tâm biến thiện

Bài Thứ Tám: Ông Phú Lâu Na hỏi Phật hai câu quan trọng

Bài Thứ Chín: Phật Dạy Chân Tâm phi tất cã tướng

Bài Thứ Mười: A Nan thuật lại chỗ mình ðã ngộ

Bài Thứ Mười Một: Ngài A Nan hỏi Phật: Trói cột ở chỗ nào và làm sao mở được

Bài Thứ Mười Một:  Ngài A Nan hỏi Phật pháp tu viên thông

Bài Thứ Mười Hai:  Phật bảo Ngài Văn Thù lựa pháp tu viên thông

Bài Thứ Mười Ba:  Phật dạy trì chú Lăng Nghiêm

Bài Thứ Mười Bốn:  10 món ma về thọ ấm, 10 món ma về tưởng ấm

Bài Thứ Mười Lăm: 10 món ma về hành ấm, 10 món ma về thức ấm

KHÓA VIII: Kinh Viên Giác

Bài Thứ 1: Chương Văn Thù

Bài Thứ 2: Chương Phổ Hiền

Bài Thứ 3: Chương Phổ Nhãn

Bài Thứ 4: Chương Kim Cang Tạng

Bài Thứ 5: Chương Di Lặc Bồ tát

Bài Thứ 6: Chương Thanh Tịnh Huệ

Bài Thứ 7: Chương Oai Ðức Tự Tại

Bài Thứ 8: Chương Biện Âm

Bài Thứ 9: Chương Tịnh Chư Nghiệp Chướng

Bài Thứ 10: Chương Phổ Giác

Bài Thứ 11  & Chương Viên Giác

Bài thứ 12 : Chương Hiền Thiện Thủ

KHÓA IX: DUY THỨC HỌC VÀ NHƠN MINH LUẬN

Lời nói đầu

Tập nhứt: LUẬN ĐẠI THỪA TRĂM PHÁP VÀ BÁT THỨC QUI CŨ TỤNG

Bài thứ nhứt: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ hai: Luận Đại thừa trăm pháp

Bài thứ ba: I. Tâm vương

Bài thứ tư: Ý thức

Bài thứ năm: Mạt na thức

Bài thứ sáu: A lại da thức

Bài thứ bảy: II. Tâm sở

Bài thứ tám: Tuỳ phiền não

Bài thứ chín: Bất định Tâm sở – III. Sắc pháp

Bài thứ mười: IV. Tâm bất tương ưng hành pháp  – V. Vô vi pháp

Tập nhì: LUẬN A ĐÀ NA THỨC

Tập ba: DUY THỨC TAM THẬP TỤNG DỊ GIẢI:

Lời của dịch giả

Bài thứ nhứt – Bài thứ năm: Duy thức tam thập tụng dị giải

Bài thứ sáu – Bài thứ bảy: Giải thích các điều nghi

Duy thức tam thập tụng: chánh văn

NHƠN MINH LUẬN (Bài học thuộc lòng)

Nhơn minh luận cương yếu

A. Tôn

B. Nhơn

C. Dụ

KHÓA XII

KINH KIM CANG

BÁT NHÃ TÂM KINH

Kinh Bát nhã tóat yếu

Bát Nhã Tâm Kinh

Phần Đại Bát nhã toát yếu

Phần Duyên khởi

Phần Chánh tôn

Phụ lục: Một “sự nghiệp” của đời tôi


Download Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Miễn Phí, Tải Sách Phật Học Phổ Thông Toàn Tập, Đọc Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Online, Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Cho Điện Thoại, Tải Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Cho Android - Iphone - IOS, Download Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Free Ebook, Xem Sách Phật Học Phổ Thông Toàn Tập Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start