Không thể vỡ PRC/EPUB/PDF

Ebook Không thể vỡ đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Không thể vỡ với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Không thể vỡ
Toâi raát vui khi vieát nhöõng doøng ñaàu tieân baét ñaàu cho quyeån saùch keå veà nhöõng cuoäc haønh trình cuûa mình. Toâi baét ñaàu vieát veà mình khoaûng thaùng 4/2014 vôùi moät muïc ñích duy nhaát laø mong muoán chia seû quaõng ñôøi cuûa baûn thaân cho moïi ngöôøi bieát, qua ñoù phaàn naøo giuùp ñôõ caùc baïn ñang maát nieàm tin vaø hy voïng vaøo cuoäc soáng, vôùi lôøi nhaén duy nhaát laø “Khoâng coù gì laø khoâng theå laøm ñöôïc”.
Luùc ñaàu toâi chæ ñònh vieát cho toâi thoâi, vieát nhö moät thoùi quen laøm cho cuoäc soáng troâi qua ñôõ nhaøm chaùn, nhöng roài khi ñöôïc moïi ngöôøi höôûng öùng, coù ngöôøi noùi vôùi toâi laø in saùch ñi. Khi ấy toâi khoâng muoán thöïc hieän ñieàu ñoù, vì ñôn giaûn nhöõng caâu chuyeän cuûa baûn thaân toâi chöa ñuû hay, chöa ñuû haáp daãn ñoái vôùi ngöôøi ñoïc, nhaát laø nhöõng ngöôøi ñoïc khoù tính. Daàn daàn theo thôøi gian, nhöõng caâu chuyeän toâi keå giuùp ñöôïc moät vaøi baïn laáy laïi ñöôïc nieàm tin vaøo cuoäc soáng, ví duï nhö moät coâ beù bò xöông thuûy tinh nhö toâi coù theå töï mình ñi vôùi moät haønh trình daøi töø TP. Hoà Chí Minh veà Hueá maø khoâng caàn ai trôï giuùp. Hay nhö chuyeän moät caäu beù bò tai naïn maát heát 2 chaân sau khi ñoïc nhöõng caâu chuyeän maø caùc baïn saép ñoïc ñaõ tìm ñöôïc nieàm vui vaø nghò löïc soáng.
Toâi khoâng muoán mình laø “moät taám göông” cho ai caû, nhöng nhöõng caâu chuyeän cuûa mình daàn daø toâi thaáy moïi ngöôøi noùi cuõng ñuùng, vaø toâi quyeát ñònh in nhöõng gì  mình vieát ñeå coù theå giuùp ñôõ moät phaàn naøo ñoù veà tinh thaàân vôùi nhöõng ngöôøi keùm may maén veà theå xaùc. Sau khi bieát ñöôïc yù ñònh toâi seõ in thaønh saùch, moät coâ beù (baät mí cuõng laø moät nhaân vaät trong cuoán saùch naøy) ñaõ ñeà nghò vôùi toâi laø seõ cuøng toâi söûa laïi cho trôn chu hôn veà ngöõ phaùp ñeå moïi thöù trôû neân deã hiểu. Toâi keùm vaên, neân nhaän söï giuùp ñôõ cuûa em. Hôn ai heát toâi hieåu caùch haønh vaên cuûa mình chöa oån, nhöng toâi cuõng khoâng muoán maát ñi caùi phong caùch haønh vaên cuûa mình. Vaø thaät baát ngôø, em chæ chænh söûa ngöõ phaùp vaø chính taû, coøn laïi moïi thöù cuûa toâi vaãn y nguyeân.
Minh An, coù leõ anh phaûi caûm ôn em raát nhieàu vì ñaõ coá gaéng cuøng anh hoaøn thaønh troïn veïn quyeån saùch naøy ñeå moïi ngöôøi deã ñoïc hôn.
Toâi daønh taát caû nhöõng tình caûm cuûa mình trong quyeån saùch naøy cho nhöõng ngöôøi thaân ñaõ cuøng toâi ñi qua 27 naêm cuûa cuoäc ñôøi.
Con caûm ôn boá meï.
Anh caûm ôn Mai. Em gaùi cuûa anh.
Em caûm ôn anh Ngoïc, chò Vòt vaø gia ñình mình.
Em caûm ôn anh Vieät, anh Trung.
Caûm ôn Ñoâng Anh vì nhöõng gì ñaõ laøm.
Caûm ôn raát nhieàu ñeán caùc anh chò vaø caùc baïn trong vOzforums….
Cuoán saùch naøy toâi daønh cho baïn, vì theá haõy laät qua nhöõng trang tieáp theo.

* Giá sản phẩm trên Tiki đã bao gồm thuế VAT. Tuy nhiên tuỳ vào từng loại sản phẩm hoặc phương thức, địa chỉ giao hàng mà có thể phát sinh thêm chi phí khác như phí vận chuyển, phụ phí hàng cồng kềnh, …


Download Ebook Không thể vỡ Miễn Phí, Tải Sách Không thể vỡ, Đọc Ebook Không thể vỡ Online, Ebook Không thể vỡ Cho Điện Thoại, Tải Ebook Không thể vỡ Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Không thể vỡ Cho Android - Iphone - IOS, Download Không thể vỡ Free Ebook, Xem Sách Không thể vỡ Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start