23142_29590.jpg
23142_29590.jpg

Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính PRC/EPUB/PDF

Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Ngày 30/3/2006 Bộ Tài Chinh đã ban hành Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp tại Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC thay thế Quyết định số 999-TC/QĐ/CĐKT áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp trong cả nước từ năm tài chính 2006. Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC áp dụng cho các Cơ quan nhà nước, Đơn vị sự nghiệp công lập, Tổ chức xã hội, Tổ chức xã hội – nghề nghiệp tự thu, tự chi, Tổ chức khác không sử dụng kinh phí ngân sách nhà nước.

Trên cơ sở Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC, để giúp cho bạn đọc nắm đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán Hành chính sự nghiệp áp dụng cho phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và Chế độ quản lý tài chính qui định cho đơn vị sự nghiệp công lập, trong đó có quy định mới về Chê độ quản lý, tính hao mòn tài sản cố định trong các đơn vị sự nghiệp công lập ban hành theo quyết định số 32/2008/QĐ-BTC ngày 29 tháng 5 năm 2008 của Bộ Tài chính, cuốn sách “Hướng dẫn thực hành Chế độ kế toán đơn vị sự nghiệp công lập, bài tập và lập báo cáo tài chính” đã được biên soạn.

Nội dung cuốn sách gồm có 6 phần:

Phần 1: Hệ thống chứng từ kế toán (Ban hành theo Quyết định số 19/2006/QĐ-BTC ngày 30/3/2006 của Bộ Tài chính)

Quy định chung

Danh mục và mẫu chứng từ kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Giải thích nội dung và phương pháp lập chứng từ kế toán

Phần 2: Hệ thống tài khoản kế toán và kế toán các phần hành

Quy định chung

Danh mục hệ thống tài khoản kế toán áp dụng cho các đơn vị hành chính sự nghiệp

Kế toán các phần hành

Chương 1: Kế toán vốn bằng tiền

Chương 2: Kế toán vật liệu, dụng cụ và sản phẩm, hàng hoá

Chương 3: Kế toán tài sản cố định

Chương 4: Kế toán các khoản nợ phải thu, các khoản nợ phải trả và thanh toán nội bộ

Chương 5: Kế toán các nguồn kinh phí

Chương 6: Kế toán các khoản thu

Chương 7: Kế toán các khoản chi

Chương 8: Các tài khoản ngoài bảng cân đối tài khoản

Phần 3: Bài tập hướng dẫn thực hành định khoản, lên sơ đồ kế toán, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính về tổng hợp quá trình tiếp nhận và sử dụng kinh phí hoạt động, kinh phí dự án, kinh phí theo đơn đặt hàng của nhà nước, hoạt động sản xuất, kinh doanh (liên quan đến: Kế toán nguồn kinh phí (chương 5), kế toán các khoản thu (chương 6), kế toán các khoản chi (chương 7) và các phần hành kế toán khác.

Phần 4: Hệ thống sổ kế toán

Phần 5: Hệ thống báo cáo tài chính

Phụ lục kế toán và các văn bản hướng dẫn thi hành

Cuốn sách đã trình bày cụ thể, chi tiết nội dung và phương pháp kế toán tất cả các phần hành kế toán. Để tiện việc tra cứu, học tập và áp dụng vào thực tế, cuốn sách đã thể hiện đầy đủ nội dung cơ bản của Chế độ kế toán HCSN áp dụng cho phù hợp với đặc điểm tổ chức hoạt động và chế độ quản lý tài chính quy định cho đơn vị sự nghiệp công lập. Đặc biệt, nhóm tác giả đã đưa ra các ví dụ minh hoạ trong từng phần hành kế toán phục vụ kịp thời cho công tác thực hành kế toán cho đơn vị sự nghiệp công lập, các ví dụ minh hoạ của từng tài khoản kế toán đã nêu các nghiệp vụ kinh tế phát sinh, hướng dẫn định khoản kế toán, lên sơ đồ chữ T, ghi sổ kế toán chi tiết và ghi sổ kế toán tổng hợp theo từng hình thức sổ kế toán: Nhật ký – Sổ cái, Chứng từ ghi sổ và Nhật ký chung.


Download Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Miễn Phí, Tải Sách Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính, Đọc Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Online, Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Cho Điện Thoại, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Cho Android - Iphone - IOS, Download Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Free Ebook, Xem Sách Hướng Dẫn Thực Hành Chế Độ Kế Toán Đơn Vị Sự Nghiệp Công Lập, Bài Tập Và Lập Báo Cáo Tài Chính Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start