Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) PRC/EPUB/PDF

Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC)
Hoạt động truyền thông của mỗi doanh nghiệp, tổ chức được thực hiện qua một tập hợp gồm 5 nhóm công cụ: quảng cáo, xúc tiến bán hàng, bán hàng cá nhân, quan hệ công chúng và marketing trực tiếp. Đây là công cụ truyền tải thông điệp của doanh nghiệp tới các khách hàng mục tiêu. Thông thường các doanh nghiệp sử dụng một hỗn hợp các công cụ truyền thông phù hợp cho mỗi sản phẩm, dịch vụ trên mỗi thị trường trong mỗi thời kỳ nhất định.
 
Trong những thập kỷ gần đây, sự phát triển của Internet và công nghệ số đã tạo nên những công cụ truyền thông mới cho các doanh nghiệp. Thế giới truyền thông trở nên phức tạp hơn, đa dạng hơn, hấp dẫn hơn những cũng nhiều thách thức hơn. Để thực hiện hoạt động truyền thông hiệu quả trong các chiến lược marketing đòi hỏi các nhà quản trị truyền thông cần phải hiểu biết đầy đủ và sấu sắc về các phương thức và công cụ truyền thông, phải tìm ra những cách thức truyền thông mới, phải phối hợp các công cụ truyền thông trong một chương trình tích hợp kéo dài.
 
Vì vậy, trong những năm gần đây, các nhà quản trị truyền thông đã và đang chuyển sang vận dụng quan điểm truyền thông marketing tích hợp (IMC) trong đó  các công cụ truyền thông được chủ động tích hợp trong một chương trình truyền thông đảm bảo phát huy hiệu quả của chương trình, đạt được các mục tiêu truyền thông cao nhất.
 
Cuốn giáo trình “Truyền thông marketing tích hợp” nhằm đáp ứng yêu cầu đào tạo nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp, trước hết là cho các chương trình đào tạo cử nhân chuyên ngành truyền thông marketing trong các trường đại học tại Việt Nam. Cuốn giáo trình được viết theo yêu cầu vừa đảm bảo đầy đủ các kiến thức học thuật vừa gắn với thực tiễn hoạt động truyền thông, vừa đảm bảo tính chiến lược, chiến thuật và các kỹ năng cụ thể. Nội dung cuốn sách đã cố gắng bao quát các vấn đề, các khía cạnh khác nhau của lĩnh vực truyền thông markeitng, đảm bảo tính cơ bản, hiện đại và phù hợp với bối cảnh Việt Nam.
 
MỤC LỤC
 
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
 
1. BẢN CHẤT CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
 
2. CÁC CÔNG CỤ CỦA TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP (IMC)
 
3. QUY TRÌNH LẬP KẾ HOẠCH IMC
 
TÓM TẮT CHƯƠNG
 
THUẬT NGỮ
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 2: TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
1.  ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC TỔ CHỨC THAM GIA VÀO HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETTING
 
2. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG TRONG CÁC DOANH NGHIỆP
 
3. CÁC CÔNG TY (ĐẠI LÝ) TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
4. QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 3: NGHIÊN CỨU QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING VÀ CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG
 
1. KHÁI QUÁT CHUNG VỀ QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
2. CÁC HỆ THỐNG/KÊNH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
3. QUÁ TRÌNH TRUYỀN THÔNG GIỮA CÁC BÊN THAM GIA
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 4: NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG NHẬN TIN TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKEITNG
 
1. KHÁI QUÁT VỀ NGHIÊN CỨU CÔNG CHÚNG NHẬN TIN TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
2. TÂM LÝ HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
3. XÃ HỘI HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
4. NHÂN CHÚNG HỌC TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
5. QUÁ TRÌNH NHẬN THỨC CỦA NGƯỜI TIÊU DÙNG TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 5: THIẾT LẬP MỤC TIÊU VÀ NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
1. THIẾT LẬP MỤC TIÊU TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
2. THIẾT LẬP VÀ PHÂN BỔ NGÂN SÁCH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 6: CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
1. TẦM QUAN TRỌNG CỦA SÁNG TẠO TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
2. QUY TRÌNH SÁNG TẠO THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
 
3. PHÁT TRIỂN CHIẾN LƯỢC SÁNG TẠO THÔNG ĐIỆP TRUYỀN THÔNG
 
4. CHIÊN LƯỢC SÁNG TẠO – THỰC HIỆN VÀ ĐÁNH GIÁ
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 7: KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
 
1. TỔNG QUAN VỀ LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
 
2. CÁC BƯỚC LẬP KẾ HOẠCH SỬ DỤNG PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 8: ĐẶC ĐIỂM CỦA CÁC PHƯƠNG TIỆN TRUYỀN THÔNG
 
1. TRUYỀN HÌNH
 
2. PHÁT THANH
 
3. TẠP CHÍ
 
4. BÁO VIẾT
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 9: QUẢNG CÁO TRONG HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING TÍCH HỢP
 
1. BẢN CHẤT CỦA QUẢNG CÁO
 
2. VAI TRÒ, CHỨC NANG, NHIỆM VỤ VÀ YÊU CẦU CỦA QUẢNG CÁO
 
3. QUY TRÌNH QUẢN TRỊ QUẢNG CÁO
 
4. TÍCH HỢP QUẢNG CÁO VỚI CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING KHÁC
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 10: HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN
 
2. ĐỐI TƯỢNG VÀ CÁC HÌNH THỨC CỦA XÚC TIẾN BÁN
 
3. TÍCH HỢP HOẠT ĐỘNG XÚC TIẾN BÁN VÀO TRONG CHƯƠNG TRÌNH TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 11: BÁN HÀNG CÁ NHÂN
 
1. BẢN CHẤT CỦA BÁN HÀNG CÁ NHÂN
 
2. TÍCH HỢP BÁN HÀNG CÁ NHÂN VỚI CÁC CÔNG CỤ TRUYỀN THÔNG MARKETING KHÁC
 
3. CÁC KỸ NĂNG CƠ BẢN CỦA BÁN HÀNG CÁ NHÂN
 
4. QUY TRÌNH BÁN HÀNG CÁ NHÂN
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 12:  QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 
1. BẢN CHẤT VÀ VAI TRÒ CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 
2. CÔNG CHÚNG CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 
3. CÁC CÔNG CỤ CỦA QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 
4. LẬP KẾ HOẠCH VÀ CHIẾN LƯỢC QUAN HỆ CÔNG CHÚNG
 
5. TÍCH HỢP QUAN HỆ CÔNG CHÚNG VỚI CÁC CÔNG CỤ KHÁC TRONG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 13: MARKETING TRỰC TIẾP VÀ TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN
 
1. MARKETING TRỰC TIẾP IMC
 
2. TRUYỀN THÔNG TRỰC TUYẾN TRÊN INTERNET
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 14: ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
1. CÁC QUAN ĐIỂM  ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
2. QUY TRÌNH ĐÁNH GIÁ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
3. NỘI DUNG ĐÁNH GIÁ VÀ ĐIỀU CHỈNH HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING
 
CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ THẢO LUẬN
 
BÀI TẬP TÌNH HUỐNG
 
CHƯƠNG 15: HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKTING  QUỐC TẾ
 
1. TOÀN CẦU HÓA, QUỐC TẾ HÓA VÀ VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG MARKETING QUỐC TẾ
 
2. CÁC CÁCH THỨC THỰC HIỆN TRUYỀN THÔNG MARKTING QUỐC TẾ
 
3. CÁC MÔ HÌNH TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRUYỀN THÔNG MARKETING QUỐC TẾ
<p style=”margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; border: 0px; font-size: 13.2px; font-


Download Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Miễn Phí, Tải Sách Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC), Đọc Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Online, Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Cho Điện Thoại, Tải Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Cho Android - Iphone - IOS, Download Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Free Ebook, Xem Sách Giáo Trình Truyền Thông Marketing Tích Hợp (IMC) Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start