18948_p25365.jpg
18948_p25365.jpg

Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 PRC/EPUB/PDF

Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

147522283821_7844070

Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1
Mục Lục:
Lời mở đầu
Phần A: Tổ chức công việc – bộ máy – mô hình kế toán trong doanh nghiệp
Chương 1: Tổ chức công việc kế toán trong doanh nghiệp
1.1. Mục đích và ý nghĩa
1.2. Tổ chức vận dụng chế độ chứng từ kế toán
1.3. Tổ chức vận dụng hệ thống tài khoản kế toán
1.4. tổ chức vận dụng hệ thống sổ kế toán và hình thức kế toán
1.5. Tổ chức thực hiện chế độ báo cáo tài chính
doanh nghiệp
2.1. Các bộ phận kế toán trong doanh nghiệp
2.2. Tổ chức bộ máy kế toán

Phần B: Kế toán tài sản ngắn hạn
Chương 3: kế toán tiền và các khoản tương đương tiền
3.1. Tổng quan về tiền và các khoản tương đương tiền
3.2. Kế toán tiền mặt tại quỹ
3.3. Kế toán tiền gửi ngân hàng
3.4. Kế toán tiền đang chuyển
Chương 4: Kế toán các khoản đầu tư ngắn hạn
4.1. Khái niệm và nguyên tắc
4.2. Kế toán các khoản đầu tư chứng khoán ngắn hạn
Chương 5: kế toán các khoản phải thu
5.1. Khái niệm và nguyên tắc
5.2. Kế toán các khoản phải thu khách hàng
5.3. Các khoản phải thu nội bộ
5.4. Kế toán các khoản phải thu khác
5.5. Kế toán dự phòng phải thu khó đòi
Chương 6: kế toán các khoản ứng trước
6.1. Khái niệm và nguyên tắc
6.2. Kế toán các khoản tạm ứng
6.3. Kế toán chi phí trả trước ngắn hạn
6.4. Kế toán cầm cố, ký quỹ, ký cược ngắn hạn
Chương 7: Kế toán hàng tồn kho
7.1. Tổng quan về hàng tồn kho
7.2. Kế toán nguyên vật liệu
7.3. Kế toán chi phí sản xuất kinh doanh dở dang
7.4. Kế toán hàng hóa
7.5. Kế toán hàng hóa kho bảo thuế(**)
7.6. Kế toán dự phòng giảm giá hàng tồn kho

Phần C: Kế toán tài sản dài hạn
Chương 8: kế toán tài sản cố định
8.1. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) hữu hình
8.2. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) vô hình
8.3. Kế toán khấu hao tài sản cố định (TSCĐ)
8.4. Kế toán tài sản cố định (TSCĐ) thuê tài chính (**)
Chương 9: Kế toán các khoản đầu tư dài hạn
9.1. Kế toán bất động sản đầu tư
9.2. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty con
9.3. Kế toán các khoản đầu tư về những khoản vốn góp liên doanh
9.4. Kế toán các khoản đầu tư vào công ty liên kết
9.5. Kế toán các khoản đầu tư dài hạn khác
9.6. Kế toán lập dự phòng các khoản đầu tư dài hạn
Tài liệu tham khảo
Phụ lục 1
Phụ lục 2

Mời bạn đón đọc.


Download Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Miễn Phí, Tải Sách Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1, Đọc Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Online, Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Cho Điện Thoại, Tải Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Cho Android - Iphone - IOS, Download Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Free Ebook, Xem Sách Giáo Trình kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Tập 1 Trực Tuyến Online...

WEBMOHINH.COM - MÔ HÌNH FUNKO POP HÀNG THẬT, CHÍNH HÃNG, MỚI 100% - GIÁ TỐT NHẤT THỊ TRƯỜNG

Yêu Cầu Nhận Ebook
1
Hello! Thanks for visiting us. Please press Start button to chat with our support :)

Start