18750_p25167.jpg
18750_p25167.jpg
1

26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp PRC/EPUB/PDF

Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp đã không còn được cung cấp vì các lí do bản quyền. Nhưng bạn vẫn có thể mua 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp với giá rẻ nhất bằng cách click vào liên kết bên dưới.

Link Sách #1

Link Sách #2

Link Sách #3

Bạn Phải Click Vào Nút Google +1 Và Nút Chia Sẻ Facebook Trước Khi Đọc.
Danh mục: .

Nội Dung Ebook

3

26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp – Đã sử đổi bổ sung theo QĐ 15/2006/QĐ-BTC ban hành ngày 20-3-2006 của Bộ Tài Chính:
– Thông tư số 20/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện sáu (06) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 12/2005/QĐ-BTC ngày 15 tháng 2 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính.
– Thông tư số 21/2006/TT-BTC ngày 20 tháng 3 năm 2006 của Bộ Tài Chính hướng dẫn kế toán thực hiện bốn (04) chuẩn mực kế toán ban hành theo Quyết định số 100/2005/QĐ-BTC ngày 28 tháng 12 năm 2005 của Bộ trưởng Bộ Tài Chính (đợt 5)

Hệ thống chuẩn mực kế toán Việt Nam đã được nghiên cứu và ban hành, tính cho đến nay đã được 26 chuẩn mực. Như vậy trong một tương lai không xa, hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia sẽ được xây dựng hoàn chỉnh và áp dụng thống nhất trong nền kinh tế.
Việc ban hành hệ thống chuẩn mực kế toán quốc gia có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc hoàn thiện hệ thống kế toán doanh nghiệp để phù hợp các yêu cầu phát triển của đất nước, phù hợp với yêu cầu hội nhập ngày càng sâu rộng, đặc biệt là phù hợp với thông lệ quốc tế mà qua đó sẽ giúp cho kế toán DNVN có được tiếng nói chung với các quốc gia trên thế giới.

Thực hiện kế toán tài chính phải đặt trên cơ sở tuân thủ các quy định của chuẩn mực thì thông tin do nó cung cấp mới bảo đảm được độ tin cậy cần thiết, mới tạo ra được chất lượng thông tin phù hợp và đáp ứng được nhu cầu sử dụng của các đối tượng khác nhau bên trong cũng như bên ngoài doanh nghiệp, bên trong cũng như bên ngoài phạm vi của quốc gia.
Mặc dù khi ban hành các chuẩn mực thì bên cạnh đó còn có các Thông tư hướng dẫn thực hiện kế toán tài chính theo quy định của chuẩn mực. Tuy nhiên do việc ban hành chuẩn mực kéo dài trong nhiều năm liên quan đến nhiều đối tượng kế toán khác nhau nên các Thông tư hướng dẫn không thể bảo đảm tính hệ thống, gây khó khăn cho người nghiên cứu, tìm hiểu và thực hành kế toán. Xuất phát từ yêu cầu đó, cuốn sách “26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp” đã được biên soạn để hệ thống hoá các vấn đề chuyên môn cần thiết cho giáo viên, sinh viên chuyên ngành kế toán và nhu cầu thực hành cho người làm kế toán ở các doanh nghiệp.


Download Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Miễn Phí, Tải Sách 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp, Đọc Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Online, Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Cho Điện Thoại, Tải Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Bản .prc .pdf .doc .epub .txt, Tải Ebook 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Cho Android - Iphone - IOS, Download 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Free Ebook, Xem Sách 26 Chuẩn Mực Kế Toán Và Kế Toán Tài Chính Doanh Nghiệp Trực Tuyến Online...